Algemene voorwaarden

Identiteit van de verkoper

Delimeal N.V. handelend onder Delimeal.be

Vestigingsadres

Delimeal NV

Gravestraat 7B

8730 Wingene

Bereikbaarheid

Openingsuren: Maandag t/m vrijdag van 09u00 tot 12u30 & 13u30 tot 16u00

Telefoonnummer: 035 500 500

E-mailadres: info@delimeal.be

Ondernemingsnummer: BE 0543 312 044

Toepasbaarheid

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zullen de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden, evenals de bijzondere voorwaarden vermeld op het verkoopscontract of de offerte zelf, van toepassing zijn op elke verkoop door DELIMEAL, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de koper. De bijzondere voorwaarden zijn een uittreksel van de hiernavolgende algemene voorwaarden en hebben een aanvullende werking. In geval van contradicties hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden. In de gevallen waarbij de koper een consument is, gelden de bedingen van schadevergoeding wederkerig. 

Geldigheid

DELIMEAL zal slechts gebonden zijn door een offerte wanneer deze gevolgd wordt door een schriftelijke aanvaarding van de offerte. De geldigheid van offertes vanwege DELIMEAL is steeds beperkt tot de periode zoals die vermeld staat op de offerte, en in afwezigheid van dergelijke vermelding, is de geldigheid beperkt tot een periode van 15 dagen ingaand op de dag van verzending van de offerte. Bestellingen die niet voorafgegaan werden door een schriftelijke offerte vanwege DELIMEAL zullen de laatste slechts binden indien ze uitdrukkelijk werden aanvaard door DELIMEAL. Door een bestelling te plaatsen, erkent de koper uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Tenzij de consument koper het tegendeel aantoont. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of de bijzondere voorwaarden van de offerte zullen slechts geldig zijn indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen. 

Annulatie

Annulatie van bestellingen door de koper dient per aangetekend schrijven te gebeuren  en zal enkel geldig zijn indien ze schriftelijk werd aanvaard door DELIMEAL. In dergelijk geval zal DELIMEAL gerechtigd zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het totale factuurbedrag, zonder afbreuk te doen aan haar recht om de werkelijke schade te vorderen indien deze hoger ligt, of tot gedwongen uitvoering over te gaan indien DELIMEAL niet akkoord is met de annulatie. Van zodra de bestelling in uitvoering is, kan de koper geen beroep meer doen op de imprevisieleer , de gevolgen van de overeenkomst zijn door de klant gekend en erkend.

Bezorgingsvoorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal DELIMEAL niet gebonden zijn door de leveringsvoorwaarden, die enkel ten titel van informatie dienen. Het niet-respecteren van vermelde leveringsvoorwaarden kan onder geen beding worden ingeroepen om de annulatie van een bestelling of offerte te vorderen, een levering te weigeren, facturen niet te betalen of schadevergoeding te vorderen. 

Ontvangst

Welke ook de leveringsvoorwaarden zijn, de koper zal geacht worden de goederen te aanvaarden op de zetel van DELIMEAL na conformiteit van de goederen met de contractuele bepalingen te hebben geverifieerd. In afwezigheid hiervan wordt de koper die geen consument is geacht de goederen te hebben aanvaard steunend op de kwaliteitscontroles uitgevoerd door DELIMEAL. Klachten met betrekking tot de goederen zullen enkel geldig zijn indien en voor zover (i) een uitdrukkelijk voorbehoud werd gemaakt op het moment van levering van de goederen aan de koper, (ii) schade aan de goederen ten gevolge het transport en andere gebreken uitdrukkelijk op de leveringsbon worden vermeld, en (iii) de klachten schriftelijk, zowel per fax als aangetekend schrijven, aan DELIMEAL worden verzonden binnen 24 uur na levering van de goederen. Deze bepalingen dienen in het bijzonder te worden toegepast in geval van niet-conforme levering en zichtbare gebreken. Indien de goederen geleverd worden met een vervaldatum, dient de koper bij levering te verifiëren of de vervaldatum goed leesbaar is, correct en conform met de standaarden. Indien de koper van mening is dat dit niet het geval is, dient hij het nodige voorbehoud te maken op de wijze en binnen de termijn zoals hierboven vermeld. De koper zal in ieder geval steeds verantwoordelijk zijn de schade tot een minimum te beperken. Onder geen beding zal de koper gerechtigd zijn om schadevergoeding of compensatie te vorderen voor winstderving of andere indirecte schade. 

Aanvaarding

De goederen worden geleverd overeenkomstig de voorwaarden van de bestelling, of, in afwezigheid van specifieke bepalingen hier omtrent, “ex works”. Zelfs in geval er andere leverings- voorwaarden werden overeengekomen, zijn de goederen aanvaard op moment van transport, en worden zij vervoerd onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van DELIMEAL. Indien de koper dit wenselijk acht, dient hij het transport van de goederen te laten verzekeren. Indien de koper één of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt, zal DELIMEAL gerechtigd zijn de uitvoering van de bestelling op te schorten, geheel of gedeeltelijk, of het nog niet-uitgevoerde deel van de bestelling te annuleren, zonder enige voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst. DELIMEAL behoudt zich het recht voor een bestelling in één of meerdere leveringen uit te voeren. 

Aansprakelijkheid

In de volgende gevallen zal de koper onder geen beding gerechtigd zijn om DELIMEAL aansprakelijk te houden of de goederen terug te zenden: (i) indien de vervaldatum van de producten is overschreden door een fout of nalaten van de koper of indien de koper geen klacht hieromtrent heeft gedaan overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen, of (ii) indien de goederen niet langer verkoopbaar of verbruikbaar zijn door een fout of nalaten van de koper. In alle andere gevallen waarbij de koper DELIMEAL aansprakelijk houdt, kunnen goederen slechts worden teruggezonden mits voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege DELIMEAL. De koper kan zich niet beroepen op de prijsvermindering  als sanctie op de contractuele tekortkoming van DELIMEAL.

Eigendom

De goederen worden verkocht met eigendomsvoorbehoud zodat DELIMEAL de volledige en exclusieve eigendom behoudt van de verkochte goederen tot betaling van het volledige hoofdbedrag, interesten, kosten en taksen, zelfs indien de goederen werden verwerkt. Vanaf het moment van de levering, gaan alle risico’s over op de koper. In geval van herverkoop behoudt DELIMEAL zich het recht voor de prijs te vorderen van de goederen gehouden door de volgende koper. Het eigendomsvoorbehoud gaat over op de prijs van de herverkoop. In geval van niet-betaling op enige van de overeengekomen vervaldata, wordt de verkoop van rechtswege ontbonden ten gunste van DELIMEAL. DELIMEAL kan in voorkomend geval restitutie van de goederen op kosten van de koper en schadevergoeding vorderen. DELIMEAL is gerechtigd om eventuele voorschotten te behouden ter dekking van mogelijke verliezen bij herverkoop. 

Betalingscondities

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van DELIMEAL cash betaalbaar, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, op de maatschappelijke zetel of via overschrijving op de bankrekening zoals vermeld op de factuur. De niet-betaling van een enkele factuur op haar vervaldatum, zal van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving het uitstaande bedrag van alle facturen van de betreffende koper opeisbaar maken. Elke vertraging in betaling van een uitstaand bedrag van een factuur, zelfs gedeeltelijk, zal van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een interest van 12% per jaar doen lopen, ingaand op de datum van levering van de goederen aan de koper en tot op de datum van volledige betaling van de facturen. Bijkomend zullen alle facturen die onbetaald blijven op hun vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving ten titel van schadevergoeding verhoogd worden met een bedrag van 10% van het openstaand bedrag, met een minimum van 125 euro. In geval van vertraging in de betaling, is DELIMEAL gerechtigd om de uitvoering van bestellingen of andere verplichtingen jegens de koper op te schorten of te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst, en met het recht voor DELIMEAL om bijkomende schadevergoeding te vorderen vanwege de koper. De koper zal niet gerechtigd zijn om het uitstaande bedrag van facturen te verminderen of te compenseren op basis van klachten met betrekking tot eerdere leveringen. 

Klachten

Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke aan uitdrukkelijke en gedetailleerde klacht bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn plicht tot betaling van een factuur. 

Overmacht

In geval van overmacht, in het bijzonder elke actie van derde partijen of gebeurtenissen buiten de controle van DELIMEAL, dewelke op abnormale wijze de uitvoering van een bestelling vertragen of belemmeren, of die tot gevolg heeft dat de kosten wezenlijk stijgen, zal DELIMEAL gerechtigd zijn de overeenkomst of bestelling geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat enige schadevergoeding zal verschuldigd zijn. 

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst, bestelling of verkoop, zal beslecht worden overeenkomstig Belgisch recht, en zullen onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DELIMEAL.